HSN OPLEIDINGEN

Algemene voorwaarden

SEE MORE

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 10-12-2023

1. Definities

a. “hsnopleidingen” verwijst naar HSN Opleidingen, een rijschoolbedrijf gevestigd te Verrijn Stuartlaan 30, 2288 EW Rijswijk.

b. “Klant” verwijst naar de persoon die rijlessen afneemt bij HSN Opleidingen.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HSN Opleidingen en de klant.

3. Inschrijving en Betaling

a. De klant dient zich in te schrijven voor rijlessen bij HSN Opleidingen.

b. Betaling dient te geschieden volgens de afgesproken tarieven en betalingsvoorwaarden.

4. Annulering en Verzetten van Lessen

a. Annulering of verzetten van rijlessen dient tijdig te gebeuren volgens de door HSN Opleidingen gestelde richtlijnen.

b. Bij niet tijdige annulering is HSN Opleidingen gerechtigd de kosten van de rijles in rekening te brengen.

5. Aansprakelijkheid

a. HSN Opleidingen is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen of eigendommen tijdens de rijlessen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6. Verantwoordelijkheid van de Klant

a. De klant verklaart fysiek en mentaal geschikt te zijn om rijlessen te volgen.

b. De klant dient zich te houden aan de verkeersregels en instructies van de rij-instructeur.

7. Intellectueel Eigendom

a. Het lesmateriaal en eventuele andere intellectuele eigendommen blijven eigendom van HSN Opleidingen.

8. Privacy

a. HSN Opleidingen zal de persoonlijke gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen en conform de geldende privacywetgeving.

9. Wijzigingen in de Voorwaarden

a. HSN Opleidingen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website gepubliceerd.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

a. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HSN Opleidingen gevestigd is.

Door het inschrijven voor rijlessen bij HSN Opleidingen gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.